nigarım dilbərim yarim ənisim munisim canım – dertli sözlük
nesimi'nin çok sevdiğim gazellerinden... şair hakkını helal etsin ama aklıma tüm tuşlara basarak bölüm geçmeyi anımsattı.

nigarım, dilbərim, yarim, ənisim, munisim, canım,
rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım.

şəhim, mahım, dilaramım, həyatım, dirligim, ruhim,
pənahım, məqsədim, mеylim, muradım, sərvərim, хanım.

qəmərçöhrəm, pəriruyim, zərifim, şuхumü şəngim,
səmənbuyim, güləndamım, səhisərvi gülüstanım.

lətifim, nazikim, хubim, həbibim, türfə məzbubim,
hicazım, kə’bəvü turim, bеhiştim, hurü rizvanım.

gülüm, rеyhanım, əşcarım, əbirim, ənbərim, udum,
dürrüm, mirvaridim, kanım, əqiqim, lə’lü mərcanım.

diləfruzum, vəfadarım, cigərsuzum, cəfakarım,
хudavəndim, cahandarım, əmirim, şahü sultanım.

çərağım, şəm’imü nurim, ziyamü yıldızım, şəmsim,
həzarım, bülbülüm, kəbkim, nəsimiyi хoşəlhanım!