esma ül hüsna – dertli sözlük
allah'ın güzel isimleridir. şüphesiz allah'ın bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok güzel ismi vardır. ve en güzel isimler o'nundur. bizlere bildirilenler ise şunlardır.

(bkz:allah)
(bkz:el adl)
(bkz:ed dã¢rr)
(bkz:el afüvv)
(bkz:el ã¢hir)
(bkz:el bã¢kã®)
(bkz:el bã¢rã®)
(bkz:el bã¢sıt)
(bkz:el basã®r)
(bkz:el bã¢tın)
(bkz:el bedã®)
(bkz:el berr)
(bkz:el cã¢mi)
(bkz:el cebbã¢r)
(bkz:el celã®l)
(bkz:el cemã®l)
(bkz:el cevã¢d)
(bkz:el ehad)
(bkz:el emã¢n)
(bkz:el evvel)
(bkz:el fã¢tır)
(bkz:el fettã¢h)
(bkz:el ğaffã¢r)
(bkz:el ğafã»r)
(bkz:el ğaniyy)
(bkz:el habã®b)
(bkz:el habã®r)
(bkz:el hã¢dã®)
(bkz:el hafã®z)
(bkz:el hakem)
(bkz:el hakã®m)
(bkz:el hakk)
(bkz:el hã¢lık)
(bkz:el halã®m)
(bkz:el hallã¢k)
(bkz:el hamã®d)
(bkz:el hannã¢n)
(bkz:el hasã®b)
(bkz:el hayy)
(bkz:el kã¢bız)
(bkz:el kã¢dir)
(bkz:el kahhã¢r)
(bkz:el kã¢hir)
(bkz:el karã®b)
(bkz:el kaviyy)
(bkz:el kayyã»m)
(bkz:el kebã®r)
(bkz:el kerã®m)
(bkz:el kuddã»s)
(bkz:el latã®f)
(bkz:el mã¢cid)
(bkz:el mã¢ni)
(bkz:el marã»f)
(bkz:el mecã®d)
(bkz:el melik)
(bkz:el mennã¢n)
(bkz:el metã®n)
(bkz:el mevlã¢)
(bkz:el muã¢fã®)
(bkz:el muahhir)
(bkz:el muğã®s)
(bkz:el muğnã®)
(bkz:el muhã®t)
(bkz:el muhsã®)
(bkz:el muhsin)
(bkz:el muhyã®)
(bkz:el muã®d)
(bkz:el muã®n)
(bkz:el muizz)
(bkz:el mukaddim)
(bkz:el mukã®t)
(bkz:el muksit)
(bkz:el muktedir)
(bkz:el musavvir)
(bkz:el mã»si)
(bkz:el mutã®)
(bkz:el mübdi)
(bkz:el mücã®b)
(bkz:el müheymin)
(bkz:el mümin)
(bkz:el mümã®t)
(bkz:el müntakim)
(bkz:el münzir)
(bkz:el mürã®d)
(bkz:el müsteã¢n)
(bkz:el müteã¢lã®)
(bkz:el mütekebbir)
(bkz:el mütekellim)
(bkz:el müzill)
(bkz:el vã¢cid)
(bkz:el vã¢hid)
(bkz:el vã¢lã®)
(bkz:el vã¢ris)
(bkz:el vã¢si)
(bkz:el vedã»d)
(bkz:el vehhã¢b)
(bkz:el vekã®l)
(bkz:el velã®)
(bkz:en nã¢fi)
(bkz:en nasã®r)
(bkz:en nã»r)
(bkz:er rab)
(bkz:er rã¢fi)
(bkz:er rahã®m)
(bkz:er rahmã¢n)
(bkz:er rakã®b)
(bkz:er raã»f)
(bkz:er reşã®d)
(bkz:er rezzã¢k)
(bkz:es sabã»r)
(bkz:es samed)
(bkz:es sã¢ni)
(bkz:es selã¢m)
(bkz:es semi)
(bkz:es settã¢r)
(bkz:es sultã¢n)
(bkz:es sübhã¢n)
(bkz:eş şã¢kir)
(bkz:eş şehã®d)
(bkz:eş şekã»r)
(bkz:et tevvã¢b)
(bkz:ez zã¢hir)
(bkz:hayr ul fasilã®n)
(bkz:hayr ul hakimã®n)
(bkz:hayr ur razikã®n)
(bkz:sã¢dik ul vad)
(bkz:serã® ül hısã¢b)
(bkz:şedã®d ül azã¢b)
(bkz:şedã®d ül ıkã¢b)
(bkz:zül fazlil azã®m)
(bkz:züntikã¢m)
(bkz:zül celã¢li vel ikrã¢m)
koydum ki avuçlarının içine 99 ismimikim açarsa tanırım cisminisağ avucumuzda arapça rakamlarla 18 sayısı sol avucumuzda arapça rakamlarla 81 sayısı yazılıdır. i̇ki elimizin toplamında 99 sayısına tekabül eder.
allah‘ın güzel isimleri demektir.allah’ın isimleri tevkifîdir. yâni, allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. rastgele isim izafe edilemez.esmâ-i husnâ ile ilgili olarak buhârî ve müslim’de:“allah’ın 99 ismi vardır. kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) cennete girer” buyurulmuştur.“kim bunları (esmâ-i husnâ’yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla allah’ı zikrederse cennete girer.” denilmektedir.
her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.•allah: kendinden başka ilah bulunmayan cenabı hakkın asıl adıdır.•er-rahman: dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet edendir. •er-rahim: ahirette kendine inananlara acıyan, merhamet edendir.•el-melik: mülkün ve kainatın tek sahibidir.•el-kuddüs: hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olandır. •es-selam: her türlü tehlikeden selamete çıkaran, i̇nanan kullarına cenneti müjdeleyendir.•el-mü'min: güven veren, emin kılan, koruyan , iman nuru verendir. •el-müheymin: her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.•el-aziz: i̇zzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyendir. •el-cebbar: azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyendir.
el-mütekebbir: büyüklükte eşi benzeri olmayandır.•el-halık: yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyendir.•el-bari: her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratandır.•el-musavvir: varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil verendir.•el-gaffar: günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyandır.•el-kahhar: her istediğini yapacak güce sahip, hakimdir.•el-vehhab: karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan edendir.•el-razzak: yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayandır.•el-fettah: her türlü sıkıntıyı giderendir.•el-alim: gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilendir.
el-kabıd: dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alandır.•el-basıt: dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını verendir.•el-hafıd: kafir ve nankörleri alçaltandır.•el-rafi: şeref verip yükseltendir.•el-mu'ız: dilediğini aziz edendir.•el-müzil: dilediğini zillete düşüren, hakir edendir.•es-semi: her şeyi işiten duaları kabul edendir.•el-basir: gizli açık her şeyi en iyi görendir.•el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmet sahibidir.•el-adl: adalet sahibi, yerli yerinde yapandır.
el-latif: lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıftır.•el-habir: gizli açık, her şeyden haberdardır.•el-halim: cezada acele etmeyen, yumuşak davranandır.•el-azim: büyüklükte benzeri olmayan, en yücedir.•el-gafur: affı ve mağfireti boldur.•eş-şekür: az amele, çok sevap verendir.•el-aliyy: yücelerin yücesi, en yücedir.•el-hafiz: her şeyi koruyucu olandır.•el-mukit: rızıkları yaratandır.•el-hasib: kulların hesabını en iyi görendir.