had – dertli sözlük
--- iktibas ---

i̇slâm ceza hukuku (ukûbat) terimi olarak hadler; "belirli bazı suçlara i̇slâm'ın tayin ettiği cezalar" dır. bu cezayı gerektiren suçlar beş tanedir: zina, hırsızlık, içki içmek, kazf (namuslu kadına zina iftirası) ve yol kesme (hırâbe).

i̇slâm ceza hukukunda "had"ler "allah hakkı" olarak kabul edilmiştir. yani haddi (i̇slâm'ın tesbit ettiği cezayı) gerektiren suçlar amme hukukuna tecavüz anlamı taşımaktadır. kısas kul hakkı olduğu için buna had denilmemiştir. haddin dışında kalan yani kur'an ve sünnetle tayin edilmeyip hâkimin takdirine bırakılmış cezalara ta'zir cezaları denir. hapis, teşhir, sürgün vb. (ez-zühaylî, el-fıkhu'l-i̇slâmî ve edilletüh, 2. baskı, dimaşk 1405/1985, iv, 284 vd.).

--- iktibas ---