naili i kadim – dertli sözlük
17. yy divan şairi . genelde naili olarak anılır. i̇stanbul doğumludur. asıl adı mustafa'dır. sebk-i hindi akımının anadolu'daki temsilcilerindendir.

gazel örneği : naili'nin peyda redifli gazeli


''yem-i âteş-hurûş-ı dilde oldukça sükûn
eder her dağ-ı hasret tende bir girdab-ı hûn peyda''

“bu âlem pây-tâ-ser kûh kûh-ı mihnet ü gamdır
eder her tîşekâr-ı ârzû bir bîsütûn peydâ”


“girân etsin ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek
ruhun bâğında nice müşk-bîd-i ser-nigûn peydâ”

“leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmin oldukça terennüm-sâz
eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ”

“bu lu’betgâhda ey nâilî bilmektür hikmet
ne zîr-i hırkadandur heft-tâs-ı nilgûn peydâ”


gazelin şerhini okumak için :

((http://edibane.tr.gg/naili-_-peyda-redifli-gazel.htm))


naili'nin şiirlerinde görülen sebk-i hindi tesirleri, somutlaştırmalar ve alışılmamış bağdaştırmalar hakkında bilgi edinmek için : ((http://turkoloji.cu.edu.tr/eskiturkedebiyati/sener_demirel_naili_ve_fehim_siirler.pdf))