ayetel kürsi – dertli sözlük
okunuşu bismillahirrahmânirrahîm 255- allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
anlamırahmân ve rahîm olan allah'ın ismiyle. 255- allahtan başka hiç bir ilah yoktur. o, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. o'nu ne gaflet basar, ne de uyku. göklerdeki ve yerdeki her şey o'nundur. o'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. onlar ise, o'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. o'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. o, çok yüce, çok büyüktür.
leyalî ayetlerdir, yani gece nazil olmuştur. mana olarak kuran-ı kerim'in dörtte birine denktir. bu ayetler nazil olduğunda şeytanlar birbirlerine çarparak kaçışmışlardır.