kayıt

Arzular

 1. 1
  İmadeddin Nesimi'nin sevdiğim şiirlerinden... Anlamak ile ermek arasındaki farkı hissettiren cinsten...

  Dildâra müştâk oldu cân anun cemâlin arzular
  Hicrâna katlanmaz gönül yârin visâlin arzular

  Yandırdı şevkın bağrımı gör tâbişimden kim neçe
  Cânım susamıştır lebin âb-ı zülâlin arzular

  Yakmak gereksin yaş ile her dem gözün misbâhını
  Ger gözlerin gerçekleyin anun hayâlin arzular

  Çarhın hilâl ü bedrine gönlüm dilemez bakmağa
  Niçin ki yüzün bedrini kaşın hilâlin arzular

  Yâ-Rab ne hûrî-çehredir şol mâh-ı tâbân yüzü kim
  Gördükçe anun yüzünü güneş zevâlin arzular

  Âşıkların âzârına gör kim neçe bel bağlamış
  Şol bî-vefâ aşıkların niçin vebâlin arzular

  Şehdin hadîsi hem şeker hoş gelmez ol müştâka kim
  Şol Rûh-ı Kudsün mantıkı şîrîn-makâlin arzular

  Çîn nâfesinden bezdi cân anberden usandı gönül
  Her subh-dem şol dilberin zülfiyle hâlin arzular

  Aşkında kurbân olduğum ister Nesîmî sor neden
  Şol ma’nîden kim dünyede her şey kemâlin arzular.