bayram için bir şiir bırak – dertli sözlük
benim gibi daha önce duymamış olanlar başta olmak üzere dertli sözlük ashabına, bayram şekeri niyetine…

şarab-ı aşkını nûş ettir ya rab

i̇çelim îmânla bayram edelim

i̇rci'î hitâbın gûş ettir ya rab

göçelim îmânla bayram edelimîmândan kur'ândan ayırma bizi

i̇lâhî haramla doyurma bizi

yolundan şaşarsak affeyle bizi

seçelim irfânla bayram edelimrıza-yı ilâhin olsun bendimiz

kelâm-ı ilâhin olsun pendimiz

sırât-ı müstakîm üzre kendimiz

geçelim iz'ânla bayram edelimmahşerde ak eyle yüzlerimizi

nûrunla nûrlandır gözlerimizi

günâhdan arındır özlerimizi

ölçelim mîzânla bayram edelimkendine kul eyle resûl'e ümmet

liva-yı hamd'inin altında cem' et

açılsın bizlere ebvâb-ı cennet

uçalım rıdvân'la bayram edelimcennet ü cemâlin lutfet görelim

o büyük nimete biz de erelim

muhammed bağından güller derelim

saçalım elvânla bayram edelimaşkî'ye bezleyle sen dîdârını

lutfunla sevindir ben dildârını

firdevs-i âşiyân eyle dârını

açalım ihvânla bayram edelim(muzaffer ozakziynetü'l kulub, sayfa 430-431)