kayıt

muhammediyye

 1. 1
  muhammed, rasulü ekrem aleyhisselatu vesselam (bi adedi zerrati zekeratiha) nın ismi camisidir, bi cihette ism-i azamıdır.

  rasulullahın aleyhisselatu vesselamın her bir ismi, bir sıfatının alemidir, bayrağıdır. evet onun şahsiyetinde çok şahsı maneviyye camidir, bunları tam yerinde ve makamında tefrik ve tecemmu edemeyen yanılır.

  mesela o hem bir peygamber olduğu gibi; bir baba, bir eş, bir çöl insanı, bir eski çoban, bir ümmi adam, kendisinden yüzlerce yıl sonra gelen medeni hocaları hayrette bırakacak bir ordinasyus hoca, bir kuş taziyecisi, bir çocuk terbiyecisi, bir yetim, bir astronomi muhbiri müneccim, bir mikrop gözlemcisi doktordur ilaahir.

  bununla beraber; kab-ı kavseyn makamında bulunabilen, amma yerde bir dana işkembesinin altında da bulunabilen, amma umum peygamberle kendi semasında görüşen, amma abese ve tevella ya da maruz, amma levlake levlak.. aynı zamanda harb hususunda inkıyad edebilen ancak kuranın dahi kendisine ahkam yetkisi verdiği bir hakim..

  iş bu makamların hepsine alem esması mevcud olan muhammed-i arabi aleyhisselamın en cami ismi olan muhammed ism-i şerifi ise, başta şeriat sahibi ünvanını ve makamını haiz bir ismidir ki, bu ismiyle islamiyetin menba-ı sanisi, hatta cenab-ı hakkın vekili ve halifesi, bizim mevzuumuz itibariyle de kur'an gibi bir şarisi yani şeriat koyucusu, kanun vazedicisidir.

  cenab-ı hakkın şeriatını hangi usüllerle vaz ettiğine şurada dellallık etmişiz #481354
  iş bu şeriatın izharının beş kolunda da makam-ı muhammediyye denilen hüviyetiyle vekalet, nezaret, kadadet makamında bulunur.. şeriat her nasıl tecelli ederse etsin, ona uğrayarak zahir olması, muhammediyye hüviyet ve ruhsatından sebeptir. bu öyle bir makam ve ruhtur, babası adem aleyhisselam bütün esmaya vukufiyetiyle birlikte onun bu isminden ve makamından medet ummuştur, zira insana bu ehliyeti talim-i esma eylemesi dahi vermemiştir. talim-i esma eylemesinden gelen hüviyetin ismi ise ahmediyyedir ki bu konumuzdan haricen rüskatimevla olursa yazarız.
  #481360 eren | 2 ay önce